Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), modificada per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social i en la sentència 292/2000, de 30 de novembre, recaiguda en el recurs d’inconstitucionalitat 1463/2000 (BOE núm. 4, de 4 de gener de 2001), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat propietat de Ports Iluro i es recolliran a través dels mecanismes corresponents. Les dades de caràcter personal seran tractades adequadament d’acord amb el que disposa el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers. Les dades de caràcter personal només podran ser cedits, segons el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l’ afectat.